Kungsängen 2 | 769611-2320

Renoveringspolicy

Allmänt

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse som ska godkänna ändringarna. Efter inlämning tas ansökan upp av styrelsen på nästkommande styrelsemöte för godkännande eller avslag. Styrelsen sammanträder i regel varannan månad.

Renoveringsarbetet får inte påbörjas utan styrelsens medgivande.

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder (se ytterligare information under rubriken Typ av renovering nedan):

 • Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, t.ex. en bärande vägg.
 • Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. flytt eller borttagande av element, installation i eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett.
 • Förändring av ventilation (t.ex. byte av befintlig spishuv/fläktkåpa).
 • Ändringar av elinstallationer och elledningar i vägg. Även ändringar av andra ledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet, t.ex. bredband, TV, telefoni).
 • Installationsarbeten på̊ fasad (t.ex. markis, antenn mm).
 • Förändring av fönster.
 • Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. en ändrad planlösning som innebär att ett vardagsrum skapas ovanför din grannes sovrum) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara.

Vid vissa typer av ändringar kan styrelsen kräva underlag från behörig fackman som påvisar att det planerade arbetet blir byggnadstekniskt möjligt.

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Ansökan

En medlem som skall genomföra en renovering/ombyggnad/förändring avseende någon av ovanstående punkter i sin lägenhet måste skicka en skriftlig ansökan till styrelsen.

Ansökan skall innehålla

 • Namn på bostadsrättsinnehavare
 • Adress & Lägenhetsnummer
 • Planerad start & slut
 • En detaljerad beskrivning av åtgärder med bilagor (ritningar etc) efter behov

Övrigt

Föreningens trivselregler ska följas

Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas, ska anslag sättas upp i husets entreér. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras samt under vilken tid som arbetet pågår.

Eventuell avstängning av vatten måste meddelas berörda lägenheter minst 24 timmar innan avstängning. Annonsera detta via styrelsen.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att byggavfall forslas bort. Byggavfall får inte läggas i föreningens soprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen som trapphus, källargångar och gård. Du ansvarar även för att trapphus städas efter slutfört arbete samt om arbetet är långvarigt även för städning vid behov under arbetets gång.

Typ av renovering

Badrum

Vid renovering av badrum krävs följande kompletterande handlingar till din ansökan

 • En ritning på badrummet
 • Provtryckningsintyg vid väsentliga ändringar av rör
 • Efter genomförda arbeten med vatten, avlopp och tätskikt ska kopia på
  kvalitetsdokument med 10 års garantitid på genomfört arbete, samt ”Intyg om
  säker vatteninstallation” lämnas till styrelsen

När extern hantverkare anlitas:

 • Skriftligt intyg/certifikat på våtrumsbehörighet från hantverkaren/företaget som skall utföra arbetet i lägenheten.
 • Kopia av F-skattebevis
 • Kopia på hantverkarens försäkringshandling

Kök

Vid renovering av kök krävs följande kompletterande handlingar:

 • En ritning på köket
 • Vid flytt av kök skall medlemmen redovisa hur man tänkt lösa el-, vatten- och avloppsinstallationer samt frånluftventilation
 • Provtryckningsintyg vid väsentliga ändringar av rör

När extern hantverkare anlitas:

 • Kopia av F-skattebevis
 • Kopia på hantverkarens försäkringshandling

Elinstallationer

Vid samtliga arbeten med elinstallationer krävs följande kompletterande handlingar:

 • Skriftligt intyg/certifikat på el-behörighet från hantverkaren/företaget som skall utföra arbetet i lägenheten
 • Kopia av F-skattebevis
 • Kopia på hantverkarens försäkringshandling

Ändringar av innerväggar

Vid ändringar av innerväggar krävs följande kompletterande handlingar:

 • En ritning av vilka förändringar man vill genomföra. Kopia på fastighetens ritningar kan tillhandahållas av styrelsen.
 • Uttalande av en konstruktör om den berörda väggen är bärande eller inte

Ej bärande vägg

 • Viktigt att tänka på att det kan finnas infällda elledningar och vid arbete som berör dessa måste behörig elektriker närvara.

Bärande vägg

 • En konstruktionsritning skall bifogas till ansökan.
 • Bygganmälan måste göras till stadsbyggnadskontoret och en kopia av byggsamrådsprotokollet lämnas till styrelsen (vissa åtgärder
  kräver bygglov). Redovisa vem som är Kvalitetsansvarig enligt PBL (Plan och Bygglagen).

Värme

Inga arbeten med värmesystemet får utföras utan tillstånd. Om bostadsrättshavaren önskar avlägsna eller flytta en värmekälla måste erforderliga förberedelser utföras så att värmekällan kan återmonteras på ursprunglig plats. Eventuella kostnader för injustering av fastighetens värmesystem pga. i värmeinstallationer bekostas av bostadsrättshavaren.

Senast uppdaterad 2020-09-02.